top of page

VERGİ HİZMETLERİ

Günümüzün rekabet ortamında mal ve hizmet üretiminde maliyetlerin düşürülmesi işletmelere rakiplerine göre ciddi rekabet avantajlar sağlamaktadır. Mal ve Hizmet üretim maliyetlerinin önemli bir kalemi de vergilerdir.

 

Bu açıdan vergi yönetimi maliyetlerin yönetilmesinde etkin bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Vergi yönetimi çok yönlü bir yaklaşımı gerektirir; bir yandan işletme faaliyetlerinin vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayarak olası vergi cezalarını ve yaptırımları önlemekte, diğer yandan mevzuatın sağladığı olanaklardan işletmeleri yararlandırarak vergi tasarrufunu sağlanmaktadır.

Bu çerçevede Mavi Ay Muhasebe vergiye ilişkin aşağıdaki hizmetleri müşterilerine sunmaktadır.

1-Tam Tasdik.jpg

Tam Tasdik

Hizmetleri

Tam Tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarını ile beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına ve vergi mevzuatına uygunluğunun...

2-KDV İadesi Tasdik.jpg

KDV İadesi Tasdik

Hizmetleri

KDV mükelleflerinin yüklenmiş bulundukları KDV’nin, teslim/hizmetlerin KDV’den istisna veya tevkifata tabi olması nedeniyle, indirim yoluyla gideremedikleri tutarların, vergi....

3-Vergi Danışmanlığı.jpg

Vergi Danışmanlığı

Hizmetleri

İşletmeler, yeni pazarlara girerken, büyüme hedeflerini gerçekleştirirken ve yaratıcı çözümler üretirken, vergisel konularda sorunlar ile karşılaşabilmektedirler...

4-Vergi Muhasebesi İncelemesi.jpg

Vergi Muhasebesi

İncelemesi

Sürekli gelişim gösteren iş, vergi ve muhasebe çevresi, mevzuatın sürekli takip edilmesini, vergisel muhasebenin vergi matrahını tam olarak tespit edilmesini ve kayıtların vergi mevzuatını...

5-Vergi Uyuşmazlığı Çözümü.jpg

Vergi Uyuşmazlıklarının

Çözümü

Gerek vergi idaresi ile olan vergi ihtilaflarının idari aşamada çözümlenmesinin sağlanması, gerek ticari muamelelerde oluşabilecek vergisel risklerin ortadan kaldırılması konularında...

6-Vergisel Duediligence Hizmetleri.jpg

Vergisel Duediligence

Hizmetleri

İşletmenin üst yönetimi tarafından; işlemlerinin vergi açısından detaylı ve sistematik bir şekilde denetlenmesi, vergi yanlışlıklarının belirlenmesi ve özel bir rapora bağlanması...

bottom of page